Vuorovaikutteinen tilannekuva

Hyödyt

Mitä hyötyjä kunnat ja alueen toimijat siitä saavat? Lyhyellä tähtäimellä toimijat saavat yhteisen ymmärryksen alueen elinvoiman tilasta. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on tukea alueen toimijoiden muutoskykyä.

Tilannekuva on pohja yhteiselle kehittämiselle

Alueita, yrityksiä ja yksittäisiä ihmisiä haastavat monet muutokset ja haasteet. Elinvoima koostuu monista tekijöistä ja edellyttää monien toimijoiden tekoja. Tämän vuoksi erilaisten tilannekuvien ja toimijoiden yhteisen ymmärryksen merkitys kehittämisen pohjana on korostunut.

Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamalli tuottaa alueen toimijoille yhteisen ymmärryksen alueen haasteista ja mahdollisuuksista. Yhteinen ymmärrys on tärkeää, kun mietitään, mihin asioihin on yhdessä puututtava. Tässä on juuri tilannekuvan vahvuus.

Tilannekuva perustuu alueelta koottuun tietoon yritysten näkemyksistä, hankkeista ja väestönkehityksestä. Tilannekuva on alueen toimijoiden yhteinen näkemys ja tulkinta alueen elinvoiman tekijöistä ja yritysten toimintaedellytyksistä. Parhaimmillaan se on toimijoiden yhteinen ymmärrys kehittämistyön haasteista ja siinä hyödynnettävistä voimavaroista. 

Lyhyellä tähtäimellä tilannekuva antaa siis parhaimmillaan sekä kartan että kompassin alueen yhteiselle kehittämiselle.

Tavoitteena alueiden toimijoiden muutoskyvyn kasvu

Alueen elinvoiman ja yritysten toimintaedellytysten kehittäminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. Työ vaatii osaamista, yhteistyömalleja ja rakenteita, jotka tukevat yhteistä tekemistä. Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamalli tarjoaa pohjan jatkuvalle yhteiskehittämiselle. Alueiden erilaistuminen jatkuu ja niiden toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Yhteistyön ja yhdessä kehittämisen merkitys korostuu tulevaisuudessa kun otetaan haltuun erilaisia ilmiöitä ja vastataan entistä monimutkaisempiin ongelmiin.

Vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamalli on tapa rakentaa tulevaisuutta yhdessä. Tavoitteena on, että tilannekuva ei ole vain pistemäinen kurkistus yhteiseen tulevaisuuteen. Päinvastoin, sitä kannattaa tarkastella välineenä kehittää pitkäjänteisesti alueen elinvoimaa.

Prosesssi tarjoaa mahdollisuuksia luoda alueen tarpeisiin sopivia tapoja ja rakenteita kehittää aluetta yhdessä. Tavoitteellinen yhteistyö, joka hyödyttää kaikkia toimijoita, rakentaa luottamusta ja sitoutumista yhteiseen tekemiseen. Parhaimmillaan tilannekuvaprosessi tarjoaakin alueen toimijoille mahdollisuuden tutustua kumpppaneihin, syventää ymmärrystään yhteistyön mahdollisuuksista ja mekanismeista, oppia yhteiskehittämistä ja luoda toimivia rakenteita kehittämisen tueksi. Tätä kuvaa alla oleva kuva ekosysteemien syntymekanismeista.

Parhaimmillaan tilannekuvaprosessi tarjoaa alueen toimijoille tapoja elää ja menestyä muutoksissa yhdessä. Tätä kautta se parhaimmillaan varmistaa alueen toimijoiden muutoskykya pitkällä tähtäimellä.

Kuva: Osaamisekosysteemin kehitysvaiheet