Vuorovaikutteinen tilannekuva

Sparraus 1 - Tilannekuvaprosessin yleisesittely

Ensimmäisen sparrauskerran tavoitteena on antaa yleiskuva vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamallista. Toimintamallin tavoitteena on luoda alueen toimijoille (yritykset, oppilaitokset ja muut kehittäjäorganisaatiot, julkiset toimijat) yhteinen näkemys:

  • Alueen elinvoiman kannalta keskeisistä ilmiöistä ja/tai haasteista, joihin on yhdessä puututtava
  • Tavoitteista, joihin yhdessä halutaan päästä
  • Toimenpiteistä, joilla tavoitteita edistetään

Vuorovaikutteinen tilannekuva koostuu kolmesta foorumista ja niitä edeltävästä ja seuraavasta valmistelusta. Tilaisuudessa käydään yleisellä tasolla läpi tilannekuvaprosessi ja siihen valmistautuminen. 

Toimintamallin rungon muodostavat: 

  • Suunnitteluryhmä, johon kuuluu alueen keskeisiä toimijoita 
  • Kolme tilannekuvafoorumia, jotka kokoavat tilaisuuksiin laajasti alueen toimijat fasilitoituun yhdessä työskentelyyn 
  • Työskentely ennen tilannekuvafoorumeita ja näiden väleissä
  • Tuoretta tietoa alueen yritysten näkemyksistä ja hankkeista sekä Sitran väestöselvityksestä Mille väestölle?

Tilaisuuden jälkeen osallistujalla on kuva siitä, mihin tilannekuvan laadinnalla tähdätään ja mitkä ovat tilannekuvan laatimisen hyödyt.

materiaali