Tietosuojaseloste

Suomen Kasvukäytävän tietosuojaselvite

Tämä on Suomen kasvukäytävän henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tässä kerromme henkilötietojen käsittelyn ja keruuta koskevista vaatimusten huomioimisesta yrityksessämme. Tietosuojalla turvaamme henkilötietojen yksityisyyttä, varmistamme oikeudet ja oikeusturvan. 

Tietosuojaselvite on laadittu 16.05.2018. Viimeisin muutos 1.1.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Organisaation nimi: Hämeenlinnan kaupunki/ Suomen kasvukäytävä -verkosto
Osoite: PL 84, 13101 Hämeenlinna
Y-tunnus: 0146921-4

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Jaana Villanen
Sähköpostiosoite: jaana.villanen@hameenlinna.fi
Puhelinnumero: +358 500 484477

3. Rekisterin nimi

Suomen Kasvukäytävä -verkoston jäsenrekisteri ja viestintärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Suomen kasvukäytävä -verkosto saa asiakastietoja lähetetyn yhteydenotto/palautelomakkeen kautta. Internetsivuilta kerätyt tiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite siirtyvät hetkellisesti haltuumme, mutta kaikki tulevat henkilötiedot on minimoitu ja ne ovat täsmällisiä ja välttämättömiä palvelun käytön kannalta. Rekisteritietojen kerääminen perustuu suostumukseen. 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

 

  • Henkilötiedot poistetaan välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole tarvetta. Henkilötiedot säilytetään aina muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.
  • Henkilötietojen käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla niillä määritellyillä henkilöillä, joilla tietojen käsitteleminen on välttämätöntä.
  • Ilmoitamme henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle viimeistään 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidyn henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, ilmoitamme tapahtuneesta myös rekisteröidylle itselleen.

Jos rekisteriimme tulee alle 18-vuotiaiden henkilötietoja, ryhdymme toimiin tietojen poistamiseksi mahdollisimman pian.

Verkkosivustolla rekisteröityä tai muuten yritykselle ilmoitettuja henkilötietoja ei koskaan myydä kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Suomen kasvukäytävä -verkosto kerää sähköpostiosoitetiedon kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää uutiskirjettä varten ja kutsujen lähettämistä varten.

Google Analytics

Tämä sivusto käyttää Google Analytics keräämiä nimettömiä tietoja, kuten esimerkiksi kävijöiden määrän sivustolla ja suosituimmat sivut. Tämän evästeen pitäminen käytössä auttaa meitä parantamaan sivustoamme.

Evästeet

Käytämme evästeitä, jotta saat parhaan kokemuksen verkkosivustollamme. Saat lisätietoja käyttämistämme evästeistä tai voit poistaa ne käytöstä eväste-palkilta.

Näin poistat evästeet käytöstä

Toivomme, että hyväksyt evästeiden käytön sivustollamme. Mikäli et halua käyttää evästeitä, saat ne pois käytöstä selaimessasi olevien asetusten kautta. Mikäli päädyt poistamaan evästeet käytöstä, osa tämän sivuston sisällöistä ei välttämättä toimi sille tarkoitetulla tavalla eli käyttäjäkokemuksesi saattaa muuttua. 
 

Yhteiskehittämisen portfolio
 

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän työkalun ja sen tilauslomakkeen kautta kerätään henkilötietoja, jotka ovat vastaajien sekä tilaajien nimet sekä yhteystiedot. Kerättyjä henkilötietoja käytetään varmistamaan työkalulla kerättyjen tietojen oikeellisuus. Näitä tietoja voivat tarkastella alustan ylläpitäjät (Suomen Kasvukäytävä, Opiferum Oy) sekä työkalun tilaajan käyttäjät.
.

2. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

   * -pakollinen

  • Tilaajan: Etunimi*, Sukunimi*, Sähköpostiosoite*, Puhelinnumero*
  • Vastaajan: Nimi*, Yhteystiedot*, Sähköpostiosoite*

 

3. Henkilötietojen säilytys ja suojaus

Henkilötiedot säilytetään suojatussa ympäristössä, joka suojaa tietoja luvattomalta pääsyltä, muutoksilta, paljastamiselta tai tuhoamiselta. Pääsy henkilötietoihin on rajattu vain niille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.
 

4. Henkilötietojen katselu ja lokitietojen kerääminen

Järjestelmään syötettyjen henkilötietojen katselusta kerätään erillistä lokia. Logitiedoista voidaan tunnistaa henkilötiedot nähneet käyttäjät, mikä auttaa valvomaan tietojen käsittelyn lainmukaisuutta.
 

5. Henkilötietojen poistaminen

Henkilötietojen poistaminen järjestelmästä tapahtuu ottamalla yhteyttä työkalun tilanneeseen tahoon. Poistopyynnön käsittelyn jälkeen tiedot poistetaan viipymättä, ellei lainsäädäntö tai muut velvoitteet edellytä tietojen säilyttämistä.
 

6. Yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä työkalun tilanneeseen tahoon tai alustan ylläpitäjiin:

  • Suomen Kasvukäytävä
  • Opiferum Oy

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietojen ja tietosuojapolitiikan muutokset

Suomen kasvukäytävä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöjä milloin tahansa, tarvittaessa, parantaakseen niitä edelleen.