Ajankohtaista

  

 • FET- työskentelyn tulokset osaajapulan ratkaisemiseksi on julkaistu

  10.5 2023, Hämeenlinna

  Osaajapula on tunnistettu haaste koko Suomen kasvukäytävän alueella. Pula osaavista tekijöistä hidastaa yritysten kasvua ja siksi Suomen kasvukäytävä on nostanut tämän haasteen ratkomisen yhdeksi hallitusohjelma tavoitteekseen, sekä yhdeksi kevään 2023 painopisteeksi.

  “Yksi potentiaalinen ratkaisu osaajapulan ratkaisemiseksi on Suomessa jo olevien kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittyminen alueen työelämään entistä paremmin ja halusimme kokeilla uutta innovatiivista FET-työskentelymallia ratkaisujen löytämiseksi” kertoo Suomen kasvukäytävän johtaja Jaana Villanen.

  FET työskentelymalli on digitaalinen organisoitumismalli, jonka tarkoituksena on koota yhteen asiantuntijoita haastavan tehtävän ratkaisemiseksi, jota mikään organisaatio ei pysty yksin ratkaisemaan. Palkittu FET työskentelymalli kehitettiin LUT-yliopistossa koronapandemian tuomiin haasteisiin vastaamiseksi.

  Helmi-Maaliskuun 2023 aikana FET työryhmään osallistui 40 asiantuntijaa Suomen kasvukäytävän alueelta. Osallistujat edustivat kattavasti alueen oppilaitoksia, kansainvälisiä opiskelijoita, sekä elinkeinoelämän ja yritysten edustajia. Työskentely päättyi loppuseminaariin 9.5 2023, jossa läpikäytiin eri työryhmien ratkaisuehdotuksia.

  Kielitaito on yksi keskeisimmistä kynnyskysymyksistä ensimmäisen vieraskielisen palkkaamiseen yrityksissä. Tähän ehdotuksena nousi esille esimerkiksi yrityksille yhteisten kieli- ja kulttuurikoulutuksen järjestämisen, sekä tukea ensimmäisen ulkomaalaisen rekrytointiin.

  Kaikissa ratkaisuehdotuksissa korostui yritysten ja kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamisen tärkeys. Esille nousi mm. selkeä numeeristen ja laadullisten tavoitteiden asettaminen ja konkreettiset käytännöt oppilaitoksille siihen, että kansainvälisten opiskelijoiden, sekä yritysten kohtaamisia syntyy esimerkiksi työharjoittelujen kautta. Ulkomaalaisten opiskelijoiden on hankalaa järjestää kohtaamisia täysin oma-aloitteisesti ja siksi oppilaitosten tuki on äärimmäisen tärkeää.

  Viestinnän rooli nousi myös yhdeksi keskeiseksi asiaksi. Miten tuoda paremmin näkyväksi ne onnistumiset ja hyvät kokemukset, joita meillä jo valtavasti on olemassa? Aktiivisesti viestimällä onnistuneista rekrytoinneista, sekä hyvistä kokemuksista ja käytänteistä, on mahdollista merkittävästi edistää kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittymistä työelämään Suomessa.

  “Viestintä aiheesta on yksi helpoiten ratkaistavissa oleva asia, jota me jokainen voimme tehdä omassa arjessamme esimerkiksi somen kautta” toteaa Miia Antin, Suomen kasvukäytävän verkostokoordinaattori, sekä FET työryhmän jäsen.

  Lisäksi esiin nousi konkreettiset toimet kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittämiseksi yhteisöön kummiperheiden/yritysten ja yhteisöjen avulla, sekä konkreettisen  toimintamallin luominen rekrytoiville yrityksille kohti monimuotoisempaa ja osallistavampaa yrityskulttuuria.

  Suomen kasvukäytävän rooli on ohjata näitä esiin tuotuja ehdotuksia eteenpäin eri toimijoille, sekä toimia sillanrakentajana eri tahojen välillä. Osallistujat, sekä Suomen kasvukäytävä ovat erittäin tyytyväisiä työskentelymalliin ja siitä saatuihin tuloksiin.

  “FET prosessina ja työkaluna osoitti tässä toimivuutensa, sillä merkitykselliseksi ja tärkeäksi koetun asian ympärillä kaikkien asiantuntemukselle oli käyttöä, kaikki pääsivät kuulluksi ja yhteinen ymmärrys rakentui itseohjautuvan toiminnan myötä. Uskon, että kaikki saivat tästä kotiin vietävää”, toteaa Suomen kasvukäytävän verkostokoordinaattori Juhani Tuure.

  “Tarjosimme alustan, jossa käytiin keskustelua, tehtiin hyviä havaintoja ja nyt haemme toimijoita viemään näitä havaintoja eteenpäin. Olemme iloisia, että saimme edistettyä tärkeän asian viemistä eteenpäin ja toivomme, että näkökulmamme otetaan huomioon myös tulevissa hallitusneuvotteluissa.” lisää Suomen kasvukäytävän johtaja Jaana Villanen.

  Päätösseminaarin esitykset:

  Suomen kasvukäytävä
  HAMK Edu
  Hämeen Yrittäjät
  Humap Consultation Oy

  FET-työskentelyyn osallistuneiden tiimien esitykset:

  Opiskelijan ja työpaikan vuorovaikutus
  Työpaikan ja oppilaitoksen vuorovaikutus
  Kansainvälisen opiskelijan tarpeet
  Yrityskulttuuri
  Yhteiskunnallinen ilmapiiri

  Lisätiedot:

  Juhani Tuure

  040 5477 743
  juhani.tuure@suomenkasvukaytava.fi

  Miia Antin

  040 144 8566
  miia.antin@suomenkasvukaytava.fi

   

  Suomen Kasvukäytävä:

  Suomen kasvukäytävä on Helsingistä Seinäjoelle ulottuva aluekehittämisen yhteistyöverkosto. Kasvukäytävä rakentaa ja kehittää uusia toimintamalleja sekä edelläkävijä ratkaisuja, joita alueet tarvitsevat menestyäkseen – tavoitteena luoda elinvoimaisempi ja kilpailukykyisempi, sekä kansainvälisesti merkittävä asumisen ja kasvun vyöhyke.

   

  Tagit: tiedote  
    Takaisin